Käyttäjäehdot

Nämä Käyttäjäehdot (sisältäen alla olevat Yleiset ehdot) muodostavat yhdessä sinun, Klarna Checkoutin käyttäjänä (”Kauppa”) ja Klarnan välillä allekirjoitetun Klarna Checkout sopimuksen mukaisten ehtojen, oikeuksien ja velvollisuuksien kanssa sopimuksen (”Sopimus”). Kaikki ehdot ovat saatavissa pyydettäessä.

Klarna AB, 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi (”Klarna”), pidättää oikeuden tarkastaa Kaupan talouden ja tehdä muitakin tarkastuksia Kauppaa koskien (sen omistajat ja keskeiset henkilöt mukaan lukien) Klarna Checkoutiin hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Klarna pidättää myös oikeuden olla solmimatta Sopimusta. Sitä, että Kauppa hyväksyy sopimuksen, pidetään hakemuksena, jonka Klarna hyväksyy tai hylkää. Sopimus syntyy, kun Klarna on hyväksynyt Kaupan hakemuksen. Hyväksyminen tapahtuu siten, että Klarna lähettää/toimittaa EID:n (Kaupan käyttäjätunnus Klarnan Klarna Online yritysjärjestelmässä) ja niin sanotun ”shared secretin”, joka on yksilöllinen salasana sanotun yritysjärjestelmän käyttämiseksi.

Klarna Checkout

Mikä on Klarna Checkout?

Klarna Checkout on verkkokaupan kassaratkaisu, jossa ostajille tarjotaan useita erilaisia maksutapoja samalla kun Klarna kantaa verkkokauppiaan luottoriskin. Klarna Checkoutin kautta Asiakkaille voidaan tarjota seuraavanlaisia maksuvaihtoehtoja: lasku, erämaksu, korttimaksu tai verkkopankkimaksu. Klarna Checkout sopeuttaa tarjouksensa jokaista yksittäistä Transaktiota varten voidakseen tarjota jokaiselle yksittäiselle Asiakkaalle parhaiten sopivat maksutavat.

Miten Klarna Checkout toimii?

Lyhykäisyydessään Klarna Checkout toimii niin, että Kauppa integroi kaupankäyntinsä Klarnan internetpohjaiseen järjestelmään ja käsittelee myyntiään sen kautta. Klarna suorittaa riskiarvioinnin jokaisesta Transaktiosta ja sen pohjalta päättää mitä maksutapoja Klarna Checkoutissa tarjotaan. Kauppa saa yksilöllisen sisäänkirjautumistunnuksen Klarna Onlineen, jonka kautta Klarna vastaanottaa ne tiedot, joita Klarna tarvitsee käsitelläkseen kulloinkin kyseessä olevan Transaktion. Lähettäessään Kaupalle Transaktiovahvistuksen Klarna lähettää Kaupalle samalla lisätietoja, kuten ilmoitetun toimitusosoitteen.

Tämän Sopimuksen myötä Kauppa sitoutuu ottamaan käyttöön ja Klarna toimittamaan Klarna Checkoutin. Lisätietoja Klarna Checkoutista sekä sovellettavista sopimusehdoista on liitteenä olevissa Yleisissä ehdoissa. Nämä ehdot sekä kaikki sovitut maakohtaiset ohjeet ja hintaliitteet ovat osa tätä Sopimusta.

Maa ja hinta

Tietoja Klarna Checkoutin käytön kustannuksista sekä niistä maista, jotka palvelu kattaa, toimitetaan sopimuksen hyväksymisen yhteydessä (Klarnan online kirjautumisprosessissa) ja tiedot vahvistetaan erillisellä vahvistussähköpostiviestillä.

Mikäli muuta ei ole nimenomaisesti ilmoitettu, hinnat ilmoitetaan ilman niihin sovellettavaa arvonlisäveroa. Tilausmaksu on maksettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua sopimuksen solmimisesta.

Tiedon esittäminen

Kauppa sitoutuu huolehtimaan siitä, että Klarnan logotyypit ovat näkyvissä verkkosivujen etusivulla sekä jäljempänä. Klarnan maksuehdot ja muut tiedot, joita Klarna kohtuudella voi edellyttää, on esitettävä Klarnan Kaupalle toimittamien linkkien muodossa (linkit, sekä niihin liittyvät selitykset löytyvät integraatio-ohjeesta) tai muulla Klarnan kohtuudella edellyttämällä tavalla.

Tilitys

Klarnalla on oikeus saada Asiakkailta olevat saatavat ja se puolestaan tilittää viikoittain kertyneet maksut Kaupalle yhden (1) kerran viikossa. Maksu Kaupalle sekä korvaus kertyneistä saatavista tehdään Klarnan vahvistusviestissä (sähköpostilla tai kirjeitse) ilmoitetulla tavalla. Vahvistusviesti lähetetään sen jälkeen kun Klarna on mahdollisesti hyväksynyt Kaupan hakemuksen ja sopimus Klarnan ja Kaupan välillä on syntynyt.

Sopimuskausi ja irtisanominen

Sopimus on voimassa kaksitoista (12) kuukautta Aloituspäivämäärästä lukien (”Sopimuskausi”). Sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen Sopimuskauden päättymistä päättymään kyseisenä päivämääränä. Ellei kumpikaan Osapuoli ole irtisanonut Sopimusta mainittuna ajanjaksona, Sopimuskautta jatketaan automaattisesti kahdellatoista (12) kuukaudella.

Yleiset ehdot

1. MÄÄRITELMÄT

Tässä Sopimuksessa seuraavilla määritelmillä on jäljempänä yksilöity merkitys, ellei muualla tässä Sopimuksessa erikseen ole määrätty.

”Aloituspäivä” tarkoittaa sitä päivää, jolloin kumpikin Osapuoli on allekirjoittanut Sopimuksen. Kaupalle joka on tehnyt sopimuksen Klarna Checkoutiin liittymisestä Klarnan verkkosivujen kautta, Aloituspäivä tarkoittaa sitä päivää, jona Klarna on toimittanut EID:n ja yksilöllisen sisäänkirjautumistunnuksen Klarna Onlineen.

”Asiakas/Asiakkaat” tarkoittaa fyysistä tai juridista henkilöä, joka on käyttänyt Klarna Checkout -palvelua tehdessään ostoksensa Kaupalta.

”Chargeback(s)” tarkoittaa Klarnan velkaa muille maksuyhtiöille (esim. Valitor, VISA tai MasterCard) kyseisten yhtiöiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

”Kauppa” tarkoittaa Klarnan sopimuskumppania.

”Klarna” tarkoittaa Klarna AB:tä, ruotsalainen Y-tunnus 556737-0431

”Klarna Checkout” tarkoittaa Klarnan verkkokaupan kassaratkaisua, jonka avulla Asiakkaille voidaan tarjota maksutapoja kuten lasku, erämaksu, korttimaksu tai verkkopankkimaksu. Klarna Checkout mukauttaa tarjouksensa kunkin Transaktion mukaisesti voidakseen tarjota sopivimmat maksutavat jokaiselle yksittäiselle Asiakkaalle.

”Klarna Online” tarkoittaa Klarnan tilitapahtumajärjestelmää, johon Kauppa voi integroida kaupankäyntinsä käsitelläkseen sitä kautta myyntiään.

”Luottamuksellinen tieto” tarkoittaa Sopimuksen sisältöä ja muuta teknistä, kaupallista tai muunlaista tietoa, joka on määritelty luottamukselliseksi tai jonka Osapuolen voidaan olettaa haluavan pitää luottamuksellisena.

”Maksut” tarkoittaa maksuja, joita Klarna veloittaa Kaupalta ilmoitettuina aloitus- ja tilausmaksuina sekä maksuina jokaisesta Transaktiosta.

”Saatava/Saatavat” tarkoittaa Kaupan Verkkosivujen tai muun myyntikanavan kautta tehtyihin ostoihin liittyvään laskuun tai luottoon (erämaksu) perustuvia saatavia, jotka ovat siirtyneet Klarnalle.

”Sopimuskausi” tarkoittaa Sopimuksessa määriteltyä Sopimuskautta.

”Transaktio/Transaktiot” tarkoittaa Kaupan tilitapahtumia, jotka liittyvät Verkkosivuston tai muun sovitun myyntikanavan kautta tehtyihin myynteihin ja joihin liittyy Klarnan tekemä vahvistus, esim. Klarnan myöntämä luotto (joka synnyttää Saatavan), korttimaksu tai verkkopankkimaksu tai muu tapahtuma, jonka osalta Klarna on ilmoittanut sähköisesti tai muulla tavoin, että maksu on tapahtunut ja että Klarna vastaa maksamattomaan maksuun liittyvästä riskistä (lasku, luotto jne.).

”Verkkosivusto” tarkoittaa sitä Verkkosivustoa tai -sivustoja, jotka on määritelty Kaupan hakemuksen yhteydessä.

2. KLARNA CHECKOUTIN KÄYTTÄMINEN

Klarna sitoutuu sallimaan Kaupalle pääsyn Klarna Checkoutiin tämän Sopimuksen ehtojen mukaan.

Kun Asiakas on valinnut tavarat tai palvelut, hän tulee Klarna Checkoutiin ja häneltä kysytään tietyt tiedot, kuten sähköpostiosoite, postinumero ja niin edelleen. Klarna Checkout käyttää näitä tietoja tunnistaakseen Asiakkaan ja edellyttäen, että Klarna on saanut riittävästi tietoja, Asiakas voi tämän jälkeen suorittaa ostotapahtuman loppuun. Mikäli Klarna ei onnistu tunnistamaan Asiakasta, kysyy Klarna Checkout Asiakkaalta lisätietoja. Riippuen näiden prosessien tuloksesta Klarna tekee päätöksen siitä, mitä maksuvaihtoehtoja tarjotaan.

Sen jälkeen kun Klarna on hyväksynyt Transaktion, Klarnalla on oikeus käsitellä maksu ja luottoriski siirtyy Klarnalle Sopimuksen mukaisesti. Kauppa saa vuorostaan maksut Klarnalta Sopimuksessa määritellyllä tavalla. Klarnan saadessa oikeuden käsitellä maksu, Klarna saa myös oikeuden vastaanottaa varoja muilta maksuyhtiöiltä, jos näitä on käytetty Transaktion yhteydessä.

Jos Transaktio perutaan (esim. jos Asiakas käyttää lainmukaista palautusoikeuttaan), Transaktio peruuntuu tai maksu palautetaan, siitä riippuen onko maksu jo tapahtunut vai ei. Tällaisessa tilanteessa Klarnalla on oikeus vähentää Transaktion palautunut arvo Kaupalle tehtävässä seuraavassa tilityksessä.

Kaupan tulee (i) aktivoida Transaktiot Klarna Onlinessa viimeistään kun tavara tai palvelu on lähetetty ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä, (ii) välittömästi peruuttaa tai oikaista Klarna Onlinen Transaktiot, jos tavara tai palvelu ei ole saatavissa tai on palautettu, tai jos asiaa koskeva riita tai vastaava on vireillä ja (iii) ilman aiheetonta viivytystä vastata Klarnan Transaktiota koskeviin kyselyihin.

Jos muuta ei ole nimenomaisesti sovittu, Klarna vastaa laskutuksesta ja muista maksuihin liittyvistä ilmoituksista. Klarna toimittaa Kaupalle myyntiä tukevaa materiaalia, kuten logotyypit ja tietotekstit ja Klarna vastaa siitä, että se toimittaa Kaupalle tarvittavan materiaalin Klarna Checkoutin ehtojen muuttuessa. Klarna vastaa siitä, että Klarnan sopimus, lomake ja luotonkäsittely vastaavat lainsäädännön vaatimuksia.

Klarna pidättää itsellään oikeuden suorittaa taloudellisia tai muita tarkastuksia kaikista kaupoista, jotka hakevat tai joilla on pääsy Klarna Checkoutiin, mukaan lukien näiden omistajat ja muut avainhenkilöt. Klarnalla on siinä yhteydessä ehdoton oikeus olla tekemättä sopimusta Kaupan kanssa. Klarna ei anna tietoja Kaupasta kolmansille osapuolille, ellei siitä ole nimenomaisesti sovittu Sopimuksessa tai ellei se johdu laista. Klarna voi antaa tietoja Kaupasta kolmansille osapuolille, jos se on välttämätöntä, jotta Klarna voi tarjota Klarna Checkoutia, kuten esimerkiksi tietojen antaminen on välttämätöntä muille maksuyhtiöille (esim. VISA tai MasterCard). Klarna ei koskaan anna tietoja Kaupasta Kaupan kilpailijalle ilman että siitä ilmoitetaan etukäteen Kaupalle. Klarnalla on oikeus avata tili Kaupan puolesta muissa maksuyhtiöissä, jos se on välttämätöntä jonkun tietyn maksumenetelmän tarjoamiseksi. Klarnan edellä mainitun oikeuden toteuttaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa Kaupalle lisävastuita tai – kustannuksia.

3. SITOUTUMISET

 1. Kaikki markkinointi ja muut Klarnaan liittyvät toimenpiteet tulee koordinoida yhteistyössä Klarnan kanssa. Kaikkien tällaisten toimenpiteiden tulee olla Klarnan etukäteen hyväksymiä. Hyväksyntä tulee hakea Klarnan markkinointiosastolta osoitteesta marketing@klarna.com. Sopimuksen mukaan Kaupan vastuulle kuuluvat toimenpiteet ovat poikkeuksia tästä ehdosta 3. (a).
 2. Kauppa sitoutuu erityisesti noudattamaan kohtien 2 ja 5 määräyksiä käyttäessään Klarna Checkoutia.
 3. Kauppa sitoutuu huolehtimaan siitä, että Kaupan Verkkosivuston myynti tapahtuu Klarnan kautta. Kaupalla on oikeus ylläpitää backup/failover -ratkaisuja.
 4. Kauppa sitoutuu käsittelemään valitukset ja palautukset viivytyksettä sekä ilmoittamaan välittömästi Klarnalle (Klarna Online – palvelussa), jos jotain valitusta tai riitaa ei ole sovittu yhden (1) kuukauden kuluessa. Jos Kauppa ja Asiakas sopivat palautuksesta tai hinnanalennuksesta, tulee tästä ilmoittaa Klarnalle välittömästi.
 5. Kauppa sitoutuu järjestämään Transaktioihin liittyvät toimintamallit Klarnan integraatio-ohjeen mukaisiksi (ohje löytyy osoitteesta integration.klarna.com, lisäksi ohje toimitetaan pyydettäessä).
 6. Kauppa sitoutuu olemaan antamatta itse tai yhteistyössä jonkun kolmannen osapuolen kanssa laskua tai luottoa fyysiselle tai juridiselle henkilölle, jonka Klarna on aikaisemmin hyväksynyt laskuasiakkaaksi tai luottoasiakkaaksi.
 7. Kauppa sitoutuu ilmoittamaan Klarnalle vähintään päivittäin kaikista Transaktioista ja palautuksista sovitussa sähköisessä muodossa.
 8. Kauppa sitoutuu olemaan veloittamatta korkeampaa hintaa jostain tuotteesta tai palvelusta sillä perusteella, että osto on suoritettu Klarna Checkout -palvelun kautta, tai muulla tavalla syrjimättä Klarnaa.
 9. Kauppa sitoutuu ilmoittamaan Klarnalle jatkuvasti ja välittömästi tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa Kaupan luottokelpoisuuteen, mukaan lukien muttei rajoittuen Kaupan omistuksessa tapahtuneisiin muutoksiin sekä liiketoimintaan, toimialaan tai toiminnan luonteeseen liittyviin muutoksiin, mikäli kyseinen tapahtuma ei ole merkityksetön. Kauppa sitoutuu ilmoittamaan Klarnalle välittömästi rekisteröidyn osoitteensa, hallituksensa tai johtonsa kokoonpanon muutoksista.
 10. Klarna ja Klarna Checkout noudattavat niin kutsuttuja Payment Card Industry Data Security Standardeja (PCI DSS). Kauppa sitoutuu aina noudattamaan PCI DSS -standardeja ja pyydettäessä toimittamaan Klarnalle dokumentaatiota, joka osoittaa että Kauppa noudattaa PCI DSS -standardeja. Korttiin liittyviä tietoja koskien (kortinnumero, voimassaoloaika ja CVV2-numero) Kauppa sitoutuu käyttämään tiedonsiirtoon tai -säilytykseen ainoastaan toimittajia, jotka noudattavat PCI DSS -standardeja, sekä olemaan koskaan säilyttämättä CVV2-numeroa.

4. PALAUTUSPERUSTEET

Klarnalla on oikeus ohjata Transaktiot takaisin Kaupalle alla esitetyin perustein sekä samalla oikeus maksunpalautukseen.

 1. Transaktiot, joiden osalta tavaran tai palvelun toimitus ei ole vielä tapahtunut, tai toimitus on viivästynyt perusteettomasti tai toimitus on tapahtunut johonkin muuhun kuin Klarnan hyväksymään tai antamaan osoitteeseen.
 2. Jos Transaktion panttaamiselle tai hankkimiselle on jokin este tai rajoitus (esim. jos Saatava on jo pantattu tai luovutettu jollekin kolmannelle osapuolelle).
 3. Jos Kaupan ja Asiakkaan välillä on Transaktiota koskeva riita tai erimielisyys, joka perustuu muuhun seikkaan kuin Asiakkaan maksuhaluttomuuteen tai –kyvyttömyyteen, vaan joka perustuu esimerkiksi siihen, että tuotteessa tai palvelussa väitetään olevan virhe tai, että toimitus on ollut puutteellinen.
 4. Transaktiot, joiden seurauksena syntyy Saatava fyysiseltä tai juridiselta henkilöltä, jolla Klarna voi kohtuudella olettaa olevan yhteinen taloudellinen intressi Kaupan kanssa, mukaan lukien yhtiö, joka kuuluu samaan yritysryhmään Kaupan kanssa tai tällaisen yhtiön työntekijä tai omistaja.
 5. Transaktiot, joilla Kauppa rikkoo toimituspaikan lainsäädäntöä.
 6. Transaktiot, joilla Asiakas hankkii käteistä (esim. valuutanvaihto), shekin tai vastaavan.
 7. Transaktiot, joiden osalta Kauppa tai Asiakas ei ole toimittanut Klarnalle Asiakkaan puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta.
 8. Transaktiot, joiden osalta Kauppa ei ole noudattanut Klarnan kulloinkin kussakin maassa voimassa olevaa petoksiin liittyvää toimintalinjausta. Voimassa oleva petoksiin liittyvä toimintalinjaus toimitetaan pyydettäessä.
 9. Transaktiot, joiden osalta Kauppa laskutuksen yhteydessä tai muuten rikkoo Sopimusta.
 10. Transaktiot, joiden osalta Asiakas on käyttänyt lainmukaista palautusoikeuttaan (katumisoikeutta) tai Kauppa on myöntänyt pakottavan lain mukaista palautusaikaa pidemmän palautusajan.
 11. Transaktiot, joiden osalta Kauppa ei ole käyttänyt toimituksessa jäljitettävää pakettia tai paketin tunnusta ei ole toimitettu viivytyksettä Klarnalle sen sitä pyytäessä.
 12. Transaktiot, joiden osalta Kauppa on käyttänyt Sopimuksen mukaisten Asiakasehtojen vastaisia ehtoja suhteessa Asiakkaaseen.
 13. Transaktiot, joita ei ole käsitelty edellä olevan kohdan 2 mukaisesti.

Klarnalle voi aiheutua kustannuksia liittyen Transaktioiden palauttamiseen edellä olevien, kohtien 4 (a) – (m) mukaisesti, kuten Chargebackit tai muistutusten lähettämiseen tai perimistoimenpiteisiin liittyviä kustannuksia. Klarnalla on oikeus saada Kaupalta täysi korvaus tällaisista kustannuksista.

5. MARKKINOINTI, ASIAKASTIEDOT & SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

Klarna Checkoutin markkinointi tapahtuu aina sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Klarna vastaa voimassaolevien maksuehtojen ja muun lain mukaan Klarna Checkoutissa tarvittavan tiedon toimittamisesta Kaupalle. Kauppa vastaa sen jälkeen siitä, että Asiakas näkee ja hyväksyy kyseiset ehdot ja muun tiedon ennen ostotapahtumaa ja sen aikana. Nämä ehdot ja tiedot on esitettävä Asiakkaalle Klarnan Kaupalle toimittamien linkkien kautta tai muulla Klarnan kohtuudella vaatimalla tavalla. Kauppa sitoutuu aina noudattamaan sovellettavia lakeja ja asetuksia sekä PCI DSS -standardeja (katso kohta 3. (j)). Kaupan tulee korvata Klarnalle täysimääräisesti Klarnan Kaupan edellä esitettyjen sitoumusten rikkomuksesta kärsimä vahinko.

6. TILITYS

 1. Klarna suorittaa tilityksen Kaupalle pidätettyään ensin sen, mitä Kauppa on velkaa Klarnalle, mukaan lukien muttei rajoittuen Maksuihin.
 2. Jos Asiakas on maksanut suoraan Kaupalle, tulee Kaupan välittömästi rekisteröidä maksu Klarna Onlineen tai muulla tavoin selkeästi ilmoittaa Klarnalle maksun tapahtuneen. Summa maksetaan välittömästi Klarnalle siten, että maksun yhteydessä ilmaistaan selvästi maksun tarkoitus.

7. LUOTTORAJA

KLARNA ASETTAA YKSIN LUOTTORAJAN SEKÄ KAUPALLE ETTÄ ASIAKKAALLE.

8. MODUULITUKI

Klarna pyrkii tukemaan kaikkia moduuleita ja rajapintoja, joita kaupat käyttävät liittyäkseen Klarna Onlineen. Teknisen kehityksen edistymisen johdosta Klarna pidättää itsellään oikeuden päättää yksin mitä moduuleja ja rajapintoja tuetaan. Jos Klarna jossain vaiheessa lopettaa jonkun tietyn moduulin tai rajapinnan tukemisen, ilmoittaa Klarna siitä yhden (1) vuoden varoitusajalla. Tieto siitä, mitä moduuleja ja rajapintoja Klarna tukee, löytyy osoitteesta klarna.com.

9. IMMATERIAALIOIKEUDET

Klarna pidättää itsellään kaikkien immateriaalioikeuksien omistuksen liittyen kaikkeen kehittämäänsä ja siihen, mihin Kaupalla on pääsy Sopimuksen perusteella. Kauppa sitoutuu erityisesti olemaan käyttämättä sellaisia tunnusmerkkejä, maksunappeja tai tavaramerkkejä, jotka voitaisiin sekoittaa Klarnan tavaramerkkiin.

10. LUOTTAMUKSELLISUUS

Osapuolet sitoutuvat Sopimuksen perusteella salassapitoon eivätkä koskaan ilmaise kolmannelle osapuolelle Luottamuksellista tietoa. Osapuolilla on kuitenkin oikeus luovuttaa Luottamuksellista tietoa välttämättömissä tilanteissa (i) jos tiedon luovuttaminen johtuu pörssin säännöistä tai määräyksistä, pakottavasta lainsäädännöstä tai toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä, tai (ii) tieto luovutetaan neuvonantajalle edellyttäen, että tällaista neuvonantajaa sitoo salassapitovelvoite.

11. HENKILÖTIEDOT

 1. Asiakastiedot: Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että kumpikin on omalta osaltaan henkilötietojen käsittelijänä vastuussa niistä henkilötiedoista, joita kyseinen Osapuoli Sopimuksen johdosta käsittelee sekä, että Klarna on vastuussa niistä tiedoista, joita Klarna vastaanottaa. Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että ne noudattavat voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä käsitellessään henkilötietoja Sopimuksen perusteella. Jos jompikumpi Osapuoli käsittelee henkilötietoja toisen Osapuolen lukuun, Osapuolet keskustelevat ja sopivat erikseen hyvässä hengessä tällaisesta menettelystä.
 2. Kaupan henkilökunnan henkilötiedot: Klarna käsittelee sähköisiä henkilötietoja, kuten yhteystietoja, toimittaakseen Kaupalle Klarna Checkoutin, hallinnoidakseen asiakassuhdetta sekä Klarnan omiin, että erikseen valikoitujen yhteistyökumppaneiden kaupallisiin sekä markkinointitarkoituksiin. Tietoja saatetaan myös käyttää tilastoanalyysejä ja liiketoimintaraportteja varten, petosselvityksiä varten sekä sovellettavien lakien ja asetusten vaatimusten täyttämiseen. Klarna voi luovuttaa tietoja muille Klarnan yritysryhmään kuuluville yhtiöille, jotka myös voivat käyttää tietoja tässä kuvailtuihin tarkoituksiin. Tietoja saatetaan myös luovuttaa käsiteltäväksi EU/ETA-alueen ulkopuolelle valtioon, jossa ei henkilötietojen tietosuojan taso ole samalla tasolla. Klarna huolehtii henkilötietojen suojauksesta ja ottaa käyttöön sopivia suojauskeinoja tietojen suojaamiseksi. Kaikilla rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus kerran vuodessa maksutta saada itseään koskevat tiedot. Heillä on myös oikeus korjata virheelliset tiedot sekä valita, mikäli eivät halua vastaanottaa markkinointiviestintää. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Klarnan henkilötietovastaavaan edellä mainitun osoitteen kautta tai sähköpostitse osoitteessa: dataprotectionofficer@klarna.com. KÄSITTELEMÄLLÄ MUIDEN HENKILÖIDEN HENKILÖTIETOJA KAUPPA VAKUUTTAA, ETTÄ KAUPALLA ON SUOSTUMUS HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMISEEN JA TIETOJEN KÄYTTÄMISEEN TÄSSÄ KUVATTUUN TARKOITUKSEEN SEKÄ TÄSSÄ KUVATULLA TAVALLA.

12. MUUT EHDOT

 1. Kauppa vastaa kaikista Klarna Onlinessa suoritetuista toimenpiteistä, jotka on suoritettu käyttämällä Kaupan yksilöllistä sisäänkirjautumistunnusta.
 2. Kumpikaan Osapuoli ei saa luovuttaa Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan. Poikkeuksena edellä mainittuun Klarna saa kuitenkin luovuttaa oikeuksiaan Klarnan normaalin liiketoiminnan puitteissa, esim. luovuttaa tai pantata Saatavia, taikka Klarnan kaikkia tai lähes kaikkia varoja tai koko Klarnan liiketoimintaa tai suurinta osaa Klarnan liiketoiminnasta koskevan fuusion, oston, yhteisyrityksen käynnistämisen tai myynnin yhteydessä.
 3. Klarnalla on, ilman takaisinmaksun velvollisuutta, oikeus irtisanoa Sopimus välittömin vaikutuksin jos (i) Kauppa keskeyttää maksunsa, asetetaan konkurssiin tai, jos Kauppaa jostain muusta syystä voidaan pitää maksukyvyttömänä, (ii) Kauppa rikkoo Sopimusta tai jos Klarnalla on syytä olettaa, että Kauppa tulee rikkomaan Sopimusta, (iii) Kauppa antaa Klarnalle väärää tai harhaanjohtavaa tietoa taikka pitää salassa olennaisia tosiseikkoja, (iv) Klarna saa tietoa, joka osoittaa, että Kauppa ei täytä Klarnan luottokelpoisuusvaatimuksia, tai (v) Kauppa tarjoaa tuotteita tai palveluita, jotka ovat ristiriidassa Klarnan kulloinkin yksittäisessä maassa voimassa olevien eettisten menettelytapaohjeiden kanssa tai muuten toimii tavalla, jonka kohtuudellisesti arvioiden voidaan katsoa olevan suoraan tai epäsuoraan ristiriidassa hyvän liike-etiikan kanssa (sovellettavat eettiset periaatteet ovat saatavissa pyydettäessä). Voimassa olevat eettiset menettelytapaohjeet luovutetaan pyydettäessä. Irtisanoessaan Sopimuksen ehdon 12. (c) -kohdan mukaisesti Klarnalla on oikeus pidättäytyä kaikista Kaupalle suoritettavista maksuista kunnes Klarna on vahvistanut loppuunsaattamattomien Transaktioiden lukumäärän sekä määräajat kaikille peruutuksille ovat päättyneet. Klarnalla on myös oikeus estää Kaupan pääsy Klarna Online -palveluun ja mahdollisuus käsitellä Transaktioita (mukaan lukien Saatavia), sekä saada tietoja Kaupalta voidakseen vahvistaa, rikkooko Kauppa Sopimusta. Lisäksi Klarnalla on oikeus palauttaa kaikki loppuunsaattamattomat Transaktiot Kaupalle, vähennettyään niistä Maksut.
 4. Kumpikaan Osapuolista ei vastaa puuttuvasta tai viivästyneestä suorituksesta, jos edellä mainittu johtuu salamaniskusta, sabotaasista, viranomaistoimenpiteestä, sähkökatkoksesta, internetyhteyden tai televiestinnän keskeytymisestä, tai jostain muusta Osapuolten kohtuullisen vaikutusvallan ulkopuolella olevasta tapahtumasta. Edellä mainittu on voimassa niin kauan kuin tällainen force majeur -tapahtuma jatkuu. Osapuoli joka vetoaa force majeur -tapahtumaan, on velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimiin rajoittaakseen tapahtuman aiheuttamaa vahinkoa. Jos force majeur -tapahtuma jatkuu yli kuusikymmentä (60) päivää kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus.
 5. KLARNAN SOPIMUKSEEN PERUSTUVA VASTUU RAJOITTUU 5 000 EUROON KALENTERIVUODESSA. KLARNA EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.
 6. Klarnalla on kirjallisen ilmoituksen jälkeen oikeus: (i) tehdä pienempiä tarkistuksia Sopimukseen, kuten sopeuttaa korkeampiin kustannuksiin esimerkiksi kohonneet postimaksu- tai luottotietokysely-kustannukset (siten, että kohonnut kustannus siirretään Kaupan vastattavaksi) ja (ii) tehdä muita tarkistuksia Sopimukseen siten, että tarkistukset astuvat voimaan aikaisintaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Klarnan asiaa koskevasta kirjallisesta ilmoituksesta. Mikäli Kauppa ei halua hyväksyä edellä kohdassa (ii) mainittua tarkistusta, Kaupalla on oikeus irtisanoa Sopimus kolmenkymmen (30) päivän kuluessa kyseisen ilmoituksen vastaanottamisesta kolmenkymmenen (30) päivän kirjallista irtisanomisaikaa noudattaen.
 7. Sopimuksessa sovitaan kaikista Osapuolten välillä sovituista asioista ja sillä korvataan kaikki aikaisemmin sovitut suulliset tai kirjalliset sitoumukset sekä kaikki Osapuolten väliset aikaisemmat sähköistä kaupankäyntiä koskevat maksuratkaisusopimukset.
 8. Sopimuksessa ja sen tulkinnassa noudatetaan Ruotsin lakia. Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että Sopimusta koskevat riidat ratkaistaan ruotsalaisessa yleisessä tuomioistuimessa, ensiasteensa Tukholman käräjäoikeudessa (Stockholms tingrsrätt). Osapuolella on kuitenkin aina oikeus vaatia maksua selvälle ja erääntyneelle saatavalle valitsemallaan tavalla.

larna laskun ehdot

Klarna laskulla (”Lasku”) maksaessasi asiointisi on turvallista ja helppoa. Sinun ei koskaan tarvitse antaa maksukorttitietojasi ja saat aina tilaamasi tuotteet, ennen kuin sinun tarvitsee maksaa niistä.

 • Saat tilaamasi tuotteet, ennen kuin maksat
 • Maksuaika on aina vähintään 14 vuorokautta
 • Sinun ei koskaan tarvitse antaa maksukorttitietojasi
 • Sinulla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän peruuttamisoikeus*
 • Voit tarkastella laskujasi osoitteessa klarna.fi
 • Voit hakea oikeutta maksaa lasku erissä

*ei koske kaikkia tuotteita, kuten esimerkiksi lentolippuja, mittatilaustuotteita ja tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

Maksuehdot

Klarna myöntää sinulle 14 päivän maksunlykkäyksen päivästä, jolloin ostamasi tuotteet lähetetään sinulle. Kaupan veloittama laskutusmaksu on 0 €. Laskun eräpäivä ilmenee laskusta.

Maksun myöhästyessä Klarna perii muistutusmaksun 5,00 € ja viivästyskorkoa korkolain mukaan. Jos erääntynyttä laskua ei maksumuistutuksesta huolimatta makseta, saatava voidaan siirtää perintätoimistolle perittäväksi, jolloin perintäkuluja voi syntyä.

Luottokelpoisuuden tarkistaminen

Klarna tarkistaa ostohetkellä tilaajan luottokelpoisuuden. Tämä edellyttää joissain tapauksissa luottotietojen tarkistamista.

Laskun maksaminen joustavasti erissä

Kun olet saanut laskusi kotiin, voit koko laskun maksamisen sijaan hakea oikeutta maksaa lasku erissä Klarnan joustavan erämaksun ehtojen mukaan maksamalla vähemmän kuin laskussa ilmoitettu loppusumma (kuitenkin vähintään 1/24 laskun loppusummasta ja aina vähintään 5,00 euroa). Klarna vahvistaa hakemuksesi lähettämällä sinulle luottosopimuksen, jonka mukaan voit jatkaa laskun maksamista erissä, joiden koon päätät itse (kuitenkin vähintään 1/24 ja aina vähintään 5,00 euroa). Klarna lähettää sinulle maksuohjeistuksen kuukausittain. Mikäli hakemustasi ei hyväksytä, Klarna ilmoittaa tästä sinulle. Jos lasku on jo erääntynyt tässä vaiheessa, Klarna asettaa uuden eräpäivän eikä alkuperäisen maksun viivästymisestä aiheudu sinulle maksuja.

Klarnan joustavan erämaksun ehtojen mukaisen luoton lainakorko on 19.90 %. Todellinen vuosikorko riippuu luoton määrästä ja ilmenee laskusta. Luottoon sovelletaan Klarnan yleisiä luottosopimusehtoja. Seuraamalla linkkiä löydät vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Klarnan myöntämistä luotoista.

Henkilötietojen käsittely

Klarna käsittelee henkilötietojasi soveltuvan lain mukaisesti pääasiassa henkilön tunnistamiseen, asiakasanalyyseihin ja uottokelpoisuusarviointeihin, markkinointitarkoituksiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Henkilötunnustasi käytetään asiakasnumerona Klarnan asiakastietojärjestelmässä. Tutustu Klarnantietoturvaselosteeseen, jos kaipaat lisätietoja siitä, miten Klarna käsittelee henkilötietoja.

Allmänna kontovillkor 1. Tillämpning av de allmänna villkoren Dessa allmänna villkor för kreditavtal (”Allmänna Villkor”) tillämpas på alla nyttighetsbundna engångskrediter som Klarna erbjuder. Ett avtal om engångskredit (”Huvudavtalet”) och dessa Allmänna Villkor utgör tillsammans ett kreditavtal (”Kreditavtal”) mellan Klarna och konsumenten. Förekommer skillnader mellan Huvudavtalet dessa Allmänna Villkor, äger Huvudavtalet företräde. 2. Parter Parter i ett Kreditavtal är Kredittagaren och Kreditgivaren. Kredittagaren är den person som har ansökt om och beviljats anstånd med betalningen av ett köp eller rätt att delbetala ett köp från en butik som erbjuder Klarnas tjänster (”Klarna-ansluten butik”). Kreditgivaren är Klarna AB (”Klarna”), organisationsnummer 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Klarna är ett kreditmarknadsbolag som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn (Box 7821, 103 97 Stockholm). 3. Ansökan om och beviljande av kredit En myndig konsument kan ansöka om kredit av Klarna för att finansiera ett köp i en Klarna-ansluten butik enligt de villkor som kunden erbjuds vid köptillfället. Kunden kan erbjudas att delbetala krediten i fasta eller flexibla månadsbelopp. Kunden kan även erbjudas anstånd med betalningen av ett köp så att hela beloppet ska betalas efter 14 dagar (”Faktura”) eller 1 – 3 månader (”Kampanjfaktura”). Klarna gör en kreditprövning enligt lag innan Klarna fattar beslut om att bevilja kredit. Genom kreditprövningen undersöker Klarna om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullfölja ett betalningsåtagande enligt de valda kreditvillkoren. Beslutet om beviljande av kredit fattas ensidigt av Klarna. Klarna bekräftar beviljandet av kredit genom att tillåta kunden att slutföra ett köp enligt de villkor kunden har valt samt genom att skicka Kreditavtalet till kunden. Kreditavtalet skickas per post om det är första gången som kunden beviljas kredit av Klarna eller om kunden inte har handlat med Klarna på ett tag. I övriga fall skickas avtalet per epost till den epostadress som Kredittagaren har uppgett i samband med köpet. 4. Kreditvillkor Antalet månadsbetalningar, minimibeloppet för varje månadsbetalning, kreditränta och eventuella avgifter för engånsgskrediten framgår av Huvudavtalet. De betalningsvillkor som erbjuds vid varje tillfälle av Klarna till konsumenter kan variera mellan olika butiker och framgår alltid vid köptillfället i butikens kassa. 4.1 Villkor för flexibel delbetalning om kredittagaren väljer villkoren i kassan eller ansöker om rätten att delbetala en Faktura Om Kredittagaren vid köptillfället i kassan har valt att delbetala köpet i enlighet med Klarnas villkor för flexibel delbetalning (“Villkor för Flexibel Delbetalning”), tillämpas följande betalningsvillkor (som även framgår av Huvudavtalet): Månadsbetalning Uppläggningsavgift Kreditränta Administrativ avgift/mån 1/24 av kreditbeloppet (men alltid minst 5,00 EUR, innefattande ränta på det återstående kreditbeloppet) 0 EUR 19,90 % 0 EUR Villkoren för Flexibel Delbetalning tillämpas likaså om Kredittagaren beviljas rätten att delbetala en Faktura. Kredittagaren ansöker om rätten att delbetala en Faktura enligt de ovanstående villkoren för flexibel delbetalning genom att betala ett lägre belopp än hela beloppet av en Faktura. Klarna bekräftar godkännandet av en ansökan om rätten att delbetala genom att skicka Kredittagaren ett kreditavtal. I det fall att Klarna inte beviljar konsumenten rätt att delbetala en Faktura meddelar Klarna konsumenten om detta. Har Fakturan redan förfallit till betalning i detta skede meddelar Klarna ett nytt förfallodatum. I detta fall tillkommer inga tilläggskostnader för förseningen av den ursprungliga betalningen 4.2 Villkor för fast delbetalning Villkoren för fast delbetalning (“Villkor för Fast Delbetalning”) tillämpas om Kredittagaren vid köptillfället har valt att delbetala krediten i fasta månadsbelopp. Den kreditränta samt de eventuella start- och administrativa avgifter Klarna uppbär för varje månadsbeloppsalternativ framgår i kassan. Det av Kredittagaren valda alternativet framgår av Huvudavtalet. En månadsbetalning i enlighet med Villkoren för Fast Delbetalning innefattar en administrativ avgift och kreditränta samt startavgift ifall dessa uppbärs för det alternativ som Kredittagaren har valt. Startavgiften fördelas jämnt över det antal månader som köpet återbetalas på. Om Kredittagaren samtidigt delbetalar flera krediter till Klarna, utgår endast en administrativ avgift/månad för administration av alla krediter. Om kredittagaren väljer 24 eller 36 månadsbetalningar minskar månadsbeloppet anefter som det utestående kreditbeloppet minskar. 4.3 Villkor för Kampanjfaktura Om kunden vid köptillfället har beviljats och valt att få anstånd med betalningen i 1 – 3 månader (t.ex. ”Köp nu, betala i februari”) mot en uppläggningsavgift i enlighet med villkor för en Kampanjfaktura, tillämpas ifrågavarande villkor på krediten (“Villkor för Kampanjfaktura”). De tillämpliga villkoren för Kampanjfaktura framgår av Huvudavtalet. Kredittagaren kan ansöka om rätten att betala en Kampanjfaktura enligt Basvillkoren för Flexibel Delbetalning (nedan) genom att betala ett lägre belopp än det belopp som anges på Kampanjfakturan. I detta fall utgår kreditränta och administrativ avgift enligt Basvillkoren för Flexibel Delbetalning på det återstående kreditbeloppet efter den första betalningen. 4.4 Basvillkor för flexibel delbetalning om kredittagaren avviker från den i kassan valda betalningsplanen De kreditvillkor som kredittagaren har valt vid slutförandet av köpet i kassan (Villkor för Flexibel Delbetalning, Villkor för Fast Delbetalning eller Villkor för Kampanjfaktura) tillämpas så länge som Kredittagaren följer den valda betalningsplanen för krediten. Om Klarna har beviljat Kredittagaren rätten att betala en Faktura i enlighet med Villkoren för Flexibel Delbetalning tillämpas ifrågavarande villkor så länge som Kredittagaren efterlever ifrågavarande betalningsplan. Om Kredittagaren betalar ett lägre månadsbelopp än det belopp som anges på månadsfakturan, utgör detta en viljeförklaring av Kredittagaren att delbetala krediten enligt Klarnas basvillkor för flexibel delbetalning (“Basvillkor för Flexibel Delbetalning”). I detta fall utgår kreditränta och en administrativ avgift enligt basvillkoren för flexibel delbetalning på det återstående kreditbeloppet efter den första betalningen enligt följande: Betalningsvillkor Uppläggningsavgift Kreditränta Administrativ avgift/mån 1/100 av det återstående kreditbeloppet (men alltid minst 5,00 EUR, innefattande ränta på det återstående kreditbeloppet) 0 euro 22,00 % 3,95 euro 5. Ändring av kreditränta och avgifter Klarna har rätt att när som helst under den tid Kreditavtalet är i kraft besluta om en höjning av Kredittagarens avtalade kostnadsersättningar för krediten (uppläggningsavgift och administrativ avgift) i den mån Klarnas kostnader har ökat för den åtgärd som kostnadsersättningen avser att täcka. Klarna ska informera Kredittagaren innan ändringen träder i kraft. 6. Betalning av en kredit 6.1 Månatliga betalningsanvisningar i enlighet med valda villkor Klarna skickar varje månad en månadsfaktura till Kredittagarens folkbokföringsadress, utom i det fall att Kredittagaren har valt att få månadsfakturan per e-post. Av månadsfakturan framgår skuldens kapitalbelopp, upplupen kreditränta och eventuella avgifter i enlighet med valda kreditvillkor. På månadsfakturan anges det belopp kredittagaren ska betala för att återbetala krediten i enlighet med Kreditavtalet. På månadsfakturan anges även det minimibelopp Kredittagaren ska betala om han/hon vill vill betala det återstående skuldbeloppet i enlighet med Basvillkoren för Flexibel Delbetalning. Delbetalar kunden samtidigt flera köp (engångskrediter), ger Klarna en betalningsanvisning gällande alla krediter på samma månadsfaktura. Även köp som gjorts med Kampanjfaktura och som ännu inte är betalda samlas på månadsfakturan. Av månadsfakturan framgår då Kredittagarens senaste inbetalning samt det sammanlagda skuldbeloppet för alla engångskrediter som Klarna har beviljat Kredittagaren, upplupna räntor och eventuella avgifter. På månadsfakturan anges det sammanlagda minimibelopp som Kredittagaren ska betala i enlighet med de villkor Kredittagaren valde i samband med sina köp. Kredittagaren har även rätt att övergå till en flexibel delbetalningsplan och betala bara 1/100 av det totala återstående kreditbeloppet/ månad i enlighet med Basvillkoren för Flexibel Delbetalning genom att betala det minimibelopp som anges på månadsfakturan. Betalar Kredittagaren ett belopp som är större än det angivna minimibeloppet (“Betala minst”) men lägre än den minsta månadsbetalningen enligt de ursprungligen valda betalningsplanerna (”Att betala denna månad”) utgör även detta en viljeförklaring av Kredittagaren att betala alla utestående engångskrediter enligt Basvillkoren för Flexibel Delbetalning. Avräkning sker i följande ordning: kreditränta, kostnader för krediten (uppläggningsavgift och/eller administrativ avgift), eventuella förseningsavgifter och dröjsmålsränta, kapitalbelopp. Betalar Kredittagaren ett större belopp än det belopp Kredittagaren ska betala om han/hon vill betala enligt ursprungligen valda villkor (“Att betala denna månad”) riktas överskottet till att betala kapitalbeloppet på den äldsta krediten. Vill Kredittagaren betala en del av en viss engångskredit ombeds Kredittagaren kontakta Klarnas kundtjänst. Kredittagaren har även rätt att avgiftsfritt få en amorteringstabell i enighet med konsumentskyddslagen. Kredittagaren fullgör sina åtaganden enligt Kreditavtalet endast genom betalningar till Klarna och kan inte påverka denna skyldighet genom överenskommelser med butiken i efterhand. För det fall Kredittagaren framställer reklamationer eller andra ersättningsanspråk som grundar sig på köp av en vara eller tjänst som Klarna har beviljat kredit för, ombeds Kredittagaren i första hand vända sig direkt till försäljningsstället. Klarna ansvarar dock enligt konsumentskyddslagens 7 kap, 39 §. 6.2 Frivillig förtida betalning Kredittagaren har rätt att när som helst och utan kostnad betala en kredit eller en del av den före förfallodagen. Om Kredittagaren betalar en kredit eller en del av den i förtid, avdras från den återstående delen av fordran den del av kreditkostnaderna som gäller den outnyttjade kredittiden. Klarna har dock rätt att i sin helhet ta ut de kostnader för uppläggningen av krediten som anges i Kreditavtalet. Delbetalar Kredittagaren flera engångskrediter till Klarna och väljer att betala mer än det angivna minimibeloppet men inte hela den sammanlagda kvarvarande skulden för alla engångskrediter om de är flera, används överskottet till att avräknas den äldsta kreditens kapitalbelopp . Vill Kredittagaren betala hela beloppet för en viss engångskredit men fortsätta delbetala övriga, ombeds Kredittagaren kontakta Klarnas kundtjänst. 6.3 Förtida betalning till följd av kredittagarens avtalsbrott Ett Kreditavtal är i kraft till dess att Kredittagaren har betalat hela skuldbeloppet i enlighet med Kreditavtalet, inklusive kreditränta, avgifter samt eventuell dröjsmålsränta och eventuella påminnelseavgifter. Klarna har rätt att kräva betalning av hela beloppet av engångskredit som ännu inte har förfallit till betalning om någon av följande omständigheter föreligger: a. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditpriset eller, om det i det försenade beloppet ingår flera betalningsposter, dessa totalt överstiger fem procent av kreditpriset; b. Kredittagaren har gjort sig skyldig till något annat väsentligt avtalsbrott. FI_SV_3.0_22102015 Har Klarna krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna a – b är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han eller hon inom en månad efter att Klarna framställde betalningskravet, betalar det belopp som Klarna anger i betalningskravet. 6.4 Kundkännedom Klarna har även rätt att säga upp ett Kreditavtal i förtid för det fall Klarna inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt gällande penningtvättsregelverk, bl.a. avseende löpande kundkännedom. 7. Dröjsmålsränta och påminnelseavgifter vid försenade betalningar Vid försenad betalning är Kredittagaren skyldig att betala årlig dröjsmålsränta på det försenade beloppet från och med kreditens förfallodatum till dess full betalning sker. Dröjsmålsräntan är sju procentenheter högre än den i räntelagen avsedda referensräntan. Dröjsmålsräntan är dock minst lika hög som krediträntan för krediten i fråga i 180 dagar från det att skulden i sin helhet förföll till betalning eller till dess en domstol har meddelat dom i fråga om skulden. Klarna tar även ut en avgift för betalningspåminnelse om 5,00 EUR/påminnelse. Försenade betalningar kan innebära allvarliga konsekvenser för kredittagaren och kan påverka framtida belåning. Överlämnas fordran för inkasso tillkommer inkassokostnader i enlighet med lag. Har Klarna gett advokat, inkassoföretag eller övrig företrädare i uppgift att inkassera fordran ingår även företrädarens fakturering i inkassoavgifterna. Om krediten sägs upp på grund av gravt eftersatt betalning kan Klarna komma att meddela detta till kreditupplysningsföretag, i enlighet med lag. 8. Meddelanden Kredittagaren godkänner att Klarna skickar information gällande Kreditavtalet via sms, e-post eller till Kredittagarens folkbokföringsadress. Kredittagaren är skyldig att omedelbart informera Klarna vid ändring av namn, adress, e-postadress eller telefonnummer. Vid namnbyte ska personbevis bifogas. Klarna nås på telefon på 09 425 99 771, e-postadress info@klarna.fi, webbformuläret på hemsidan www.klarna.fi, eller brev till Klara AB:s dotterbolag atava täytyy maksaaKlarna Oy, Högbergsgatan 34, 00130 Helsingfors. 9. Överlåtelse av Kreditavtalet Klarna har rätt att överlåta ett Kreditavtal samt en fordran mot Kredittagaren som baserar sig på ett Kreditavtal till tredje part. Kredittagaren har inte rätt att utan Klarnas skriftliga medgivande överföra sina skyldigheter eller rättigheter enligt avtalet på en annan person. 10. Begränsning av Klarnas ansvar Klarna ansvarar inte för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, eller någon annan händelse/omständighet som står utanför Klarnas kontroll. Klarna ansvarar för direkta skador som drabbat Kredittagaren på grund av kreditgivningen till följd av Klarnas vårdslöshet. Klarna ansvarar däremot inte i något fall för indirekta skador som uppkommit till följd av kreditgivningen. 11. Behandling av personuppgifter En kredittagare som väljer att betala sitt köp via Klarna accepterar att Klarna kan behandla kredittagarens personuppgifter såsom: för- och efternamn, adress, personnummer, kön, e-postadress, IP-adress, webbläsare, enhetsinformation, telefonnummer, information om kredittagarens betalnings- och orderinformation hos Klarna och försäljningsstället, till exempel för antal varor, artikelnummer, fakturabelopp, sätt för leverans, spårningsnummer samt eventuella momssatser. Kredittagaren samtycker till att Klarna kan använda kredittagarens personnummer som kundnummer i Klarnas system. Adressfunktionen får endast användas av Kredittagaren för att förhandsifylla sin egen registrerade adress i anslutning till ett köp. Missbruk av personuppgifter kan polisanmälas. Klarna behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla Kreditavtal, för identifiering och kreditvärdering av Kredittagaren, riskvärdering, utveckling av Klarnas tjänster, för att tillvarata kundförhållandet, marknadsföring samt till internstatistik och analysföremål. Om det är nödvändigt för att efterforska bedrägeri och missbruk av Klarnas tjänster, kan Klarna också utnyttja information som är tillgänglig på internet för identifikationsändamål. Mer detaljerad information om Klarnas behandling av personuppgifter, så som information om Kredittagarens rättigheter (till exempel återkallelse av samtycke till marknadsföring), utlämning och överföring av personlig data, finns i Klarnas sekretesspolicy på www.klarna.fi. 12. Ångerrätt Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från att Kreditavtalet ingicks ångra Kreditavtalet i enlighet med konsumentskyddslagen. Utnyttjande av ångerrätten sker genom att Kredittagaren meddelar Klarna om detta inom 14 dagar från den dag dokumentation av Kreditavtalet kom Kredittagaren tillhanda. Meddelandet om untyttjande av ångerrätt kan lämnas brevledes, via e-post eller telefon, enligt de i punkt 2. angivna kontaktuppgifterna. Om kredittagaren utnyttjar sin ångerrätt men vill att köpet ska bestå, ska Kredittagaren betala snarast och senast 14 dagar från det att Kredittagaren lämnade meddelande enligt ovan. I detta fall tillämpas Klarnas villkor för Faktura på köpet (anstånd med betalningen i 14 dagar utan ränta eller avgifter). Klarna har dock rätt att erhålla upplupen kreditränta på beloppet i enlighet med villkoren för flexibel delbetalning. Vid eftersatt betalning utgår en betalningspåminnelse om 5 euro, samt dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (se punkt 7). 13. Ändring av Klarnas Allmänna Villkor Klarna har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor utan att i förväg inhämta godkännande från Kredittagaren om ändringen inte medför ytterligare skyldigheter för Kredittagaren eller gör inskränkningar i Kredittagarens rättigheter eller om ändringen följer av ändring i lag eller av myndighetsbeslut. Ändringarna träder i kraft två månader efter det att Kredittagaren har blivit underrättad om dessa av Klarna. För det fall Kredittagaren inte godkänner ändringarna har Kredittagaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att erlägga full betalning senast den dag som ändringarna träder i kraft. Vid sådan uppsägning är Kredittagaren inte skyldig att erlägga ytterligare avgifter på grund av uppsägningen. 14. Klagomål/tvist och tillämplig lag Klagomål kan lämnas till Klarna per telefon 09 425 99 771 eller per epost palaute@klarna.fi. Klagomål kan även lämnas skriftligen till Kreditgivarens finska dotterbolag Klarna Oy, Högbergsgatan 34, 00130 Helsingfors, märkt ”klagomål”. Klarna hanterar klagomålen enligt svenska Finansinspektionens Allmänna Råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. Kredittagaren kan även vända sig till Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) eller Regionförvaltningsverket (www.avi.fi). Finsk lag tillämpas på Kreditavtalet och tvister som följer av Kreditavtalet. Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av Kreditavtalet ska i första hand uppgöras i godo. Om förlikning inte uppstår ska ärendet prövas av Helsingfors tingsrätt. En konsument-Kredittagare har dock rätt att anhängiggöra tvist i den tingsrätt där han eller hon har hemvist. FI_SV_3.0_22102015